Back to top

优秀案例

     植物所知识产权运营中心:http://bmh.iflora.cn/

     昆明市生物医药产业知识产权运营平台:https://zscq.ynby.cn/

               面向南亚东南亚知识产权人才培养(昆明)基地:http://dny.drupalyunnan.cn/

               云南大学知识产权信息服务中心:http://www.ip.ynu.edu.cn/

               隆达知识产权运营平台:http://www.ldhsip.com/

               特殊教育与公共服务平台:http://ts.drupalyunnan.cn/

               植物所外来入侵物种信息平台:http://alien.iflora.cn/

               共享空间:http://publicspace.cn

     云南艺术学院图书馆:http://tsg.ynart.edu.cn

     德宏州文化馆:http://dhzwhg.org.cn

     昆明市五华区文化馆:http://whwhg.drupalyunnan.cn/

        江西财经大学图书馆网站:http://lib.jxufe.edu.cn

        昆明冷联:http://kmllre.cn

        共享空间:http://wws.drupalyunnan.cn

        云南民族音像出版社(多语言):http://ynmzyx.cn

        南省文物总店:http://www.ynwwzd.com

        北馆学堂:http://www.bgacademy.cn

        五华区图书馆:http://www.whtsg.org.cn

        昆明少年儿童图书馆:http://kmclib.org

        北京经济技术开发区资讯中心:http://https://lib.bpi.edu.cn/info-center

        北京电子科技职业技术学院图书馆(英文版):https://lib.bpi.edu.cn/en

        北京电子科技职业技术学院图书馆 :https://lib.bpi.edu.cn/

        南山图书馆:http://www.sznslib.com.cn/